ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KUNDER HOS SCHWARTZ & VON HALEN (SVERIGE)

Senaste uppdatering: 28-04-2022

1. Företagets identitet 

Schwartz & von Halen B.V.
Keizersgracht 482, 1017EG Amsterdam, Nederländerna

E-postadress: info@schwartz-vonhalen.se
Telefonnummer: +31(0)20 26 11 363
Handelskammare: 77403398
Momsregistreringsnummer: NL860997406B01

2. Allmänna villkor
2.1 Dessa allmänna villkor gäller alla erbjudanden från Schwartz & von Halen. Villkoren är tillgängliga för alla och finns på Schwartz & von Halens webbplats. På begäran kan vi skicka en skriftlig kopia.
2.2 Genom att göra en beställning, godkänner du leverans- och betalningsvillkoren. Schwartz & von Halen förbehåller sig rätten att ändra sina leverans- och/eller betalningsvillkor efter att avtalet har löpt ut.
2.3 Om inget annat har avtalats skriftligen, erkänns inte tredje parts allmänna eller specifika villkor eller betingelser av Schwartz & von Halen.
2.4 Schwartz & von Halen garanterar att den levererade produkten överensstämmer med avtalet och uppfyller de specifikationer som anges i erbjudandet.

3. Leverans
3.1 Leverans sker så långt lagret räcker.
3.2 Enligt reglerna för distansförsäljning, kommer Schwartz & von Halen
att verkställa beställningar inom minst fyra (4) dagar. Om detta inte är möjligt (på grund av att den beställda produkten inte finns i lager eller längre är tillgänglig), eller om försening uppstår på grund av andra skäl, eller om en beställnings inte kan utföras eller endast kan utföras till viss del, får konsumenten ett meddelande inom tre (3) dagar efter att beställningen har gjorts och i sådana fall har konsumenten rätt att ångra beställningen med omedelbar verkan.
3.3 Schwartz & von Halens leveransskyldighet kommer att vara fullgjord, tills motsatsen har bevisats, så snart de varor som levererats av Schwartz & von Halen har erbjudits köparen. Vid hemleverans fungerar transportörens rapport, innehållande vägran att acceptera, som fullständigt bevis på leveranserbjudandet.
3.4 Alla villkor som anges på webbplatsen är vägledande. De tidsfrister som anges här är inte på något sätt rättsligt bindande.

4. Priser
4.1 Priser kommer inte att höjas inom erbjudandets löptid, såvida inte lagliga åtgärder gör det nödvändigt eller om tillverkaren genomför interimsprishöjningar.
4.2 Alla priser på webbplatsen är föremål för tryck- och sättningsfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och sättningsfel.
4.3 Alla priser på webbplatsen är i euro och inkluderar 21 % moms.

5. Provperiod/ångerrätt
5.1 I händelse av ett konsumentköp, i enlighet med distansförsäljningslagen (artikel 7:5 i den nederländska civillagen), har köparen rätt att returnera (en del av) de levererade varorna inom en period av 30 dagar utan att ange något skäl. Denna period börjar när de beställda varorna har levererats. Om köparen inte har returnerat de levererade varorna till Schwartz & von Halen efter denna period, är köpet ett faktum. Innan köparen går vidare med en retur är hen skyldig att skriftligen meddela Schwartz & von Halen om detta inom 60 dagar efter leverans. Köparen måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel genom ett kvitto på postleverans. Varorna ska returneras i originalförpackning (inklusive tillbehör och medföljande dokumentation) och i nyskick. Om varan har använts, nyttjats eller skadats på något sätt av köparen, förfaller rätten till upphävande enligt denna paragraf. Med iakttagande av bestämmelserna i föregående mening, kommer Schwartz & von Halen att säkerställa att hela köpesumman, inklusive de beräknade fraktkostnaderna, återbetalas till köparen inom fem (5) dagar efter mottagandet av returen. Retur av de levererade varorna sker på Schwartz & von Halens bekostnad. Köparen kan returnera sina produkter till angivet postboxnummer.

6. Datahantering
6.1 Om du gör en beställning hos Schwartz & von Halen, kommer dina uppgifter att inkluderas i Schwartz & von Halens kunddatabas. Schwartz & von Halen följer den nederländska lagen om systematisk insamling av personuppgifter och kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part. Se vår Integritetspolicy.
6.2 Schwartz & von Halen respekterar webbplatsanvändarnas integritet och säkerställer att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt.
6.3 Schwartz & von Halen använder i vissa fall en e-postlista. Varje utskick innehåller instruktioner för att ta bort dig själv från denna lista.

7. Garanti
7.1 Schwartz & von Halen garanterar att de produkter som de levererar uppfyller kraven på användbarhet, tillförlitlighet och livslängd som rimligen avsetts av köpeavtalets parter och garanterar därför tillverkargarantin för produkten som levereras till dig.
7.2 Schwartz & von Halens garantiperiod är 365 dagar från leveransdatum. Schwartz & von Halen ansvarar dock aldrig för varornas yttersta lämplighet för varje enskild applikation av köparen, och inte heller för några råd angående varornas användning eller tillämpning.
7.3 Köparen är skyldig att omedelbart kontrollera den levererade varan vid mottagandet. Om det visar sig att den levererade varan är felaktig, defekt eller ofullständig, ska köparen omedelbart rapportera dessa defekter skriftligen till Schwartz & von Halen (innan hen returnerar varan till Schwartz & von Halen). Eventuella defekter eller felaktigt levererade varor ska och kan anmälas skriftligen till Schwartz & von Halen senast 2 månader efter leverans. Varorna ska returneras i originalförpackning (inklusive tillbehör och medföljande dokumentation) och i nyskick. Ibruktagning efter upptäckt av fel, skada som uppstår efter upptäckt av fel, invändning och/eller återförsäljning efter upptäckt av ett fel, upphäver helt denna rätt att reklamera och returnera.
7.4 Om Schwartz & von Halen anser att köparens reklamationer är berättigade, kommer Schwartz & von Halen, efter eget gottfinnande, att ersätta de levererade varorna utan kostnad eller göra en skriftlig uppgörelse med köparen om ersättning, under förutsättning att Schwartz & von Halens ansvar, och därmed ersättningsbeloppet, alltid är begränsat till högst fakturabeloppet för de berörda varorna, eller (efter Schwartz & von Halens val) till det maximala belopp som täcks i det aktuella fallet av Schwartz & von Halens ansvarsförsäkring. Schwartz & von Halens ansvar för någon form av skada är uteslutet, inklusive ytterligare ersättning i någon form, ersättning för indirekt skada eller följdskada eller skada på grund av utebliven vinst.
7.5 Schwartz & von Halen ansvarar inte för skador som orsakats av uppsåt eller motsvarande hänsynslöshet från personal i icke ledande ställning.
7.6 Denna garanti gäller inte om: A) och så länge köparen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter gentemot Schwartz & von Halen; B) köparen har reparerat och/eller bearbetat de levererade varorna själv eller låtit reparera/bearbeta dem av tredje part. C) de levererade varorna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt behandlats vårdslöst eller har behandlats i strid med Schwartz & von Halens instruktioner och/eller anvisningarna på förpackningen; D) bristen är helt eller delvis en följd av föreskrifter som myndigheter har fastställt eller kommer att fastställa med hänsyn till arten eller kvaliteten på de produkter som används.

8. Erbjudanden
8.1 Erbjudanden är utan förpliktelser, om inte annat anges i erbjudandet.
8.2 Vid accept av ett icke-bindande erbjudande av köparen förbehåller sig Schwartz & von Halen rätten att återkalla eller avvika från erbjudandet inom en period av tre (3) arbetsdagar efter mottagandet av accept.
8.3 Muntliga åtagande binder Schwartz & von Halen endast efter att de uttryckligen har bekräftats skriftligen.
8.4 Erbjudanden från Schwartz & von Halen gäller inte automatiskt för återkommande beställningar.
8.5 Schwartz & von Halen kan inte hållas vid sitt erbjudande om köparen borde ha förstått att erbjudandet, eller en del därav, innehöll ett uppenbart fel eller felskrivning.
8.6 Tillägg, ändringar och/eller ytterligare avtal träder i kraft endast om de överenskommits skriftligen.

9. Avtal
9.1 Ett avtal mellan Schwartz & von Halen och en köpare upprättas efter att en beställning har bedömts som genomförbar av Schwartz & von Halen.
9.2 Schwartz & von Halen förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl inte acceptera beställningar eller uppdrag eller att endast acceptera dem under förutsättning att försändelsen sker mot postförskott eller förskottsbetalning.

10. Bilder och specifikationer
10.1 Alla bilder, foton, ritningar, etc.; bl.a. uppgifter om vikter, mått, bilder på etiketter etc. på Schwartz & von Halens webbplats är endast ungefärliga, är vägledande och kan inte ge upphov till ersättning eller uppsägning av avtalet.

11. Force majeure
11.1 Schwartz & von Halen kan inte hållas ansvarigt om och i den mån dess åtaganden inte kan fullgöras till följd av force majeure.
11.2 Med force majeure avses varje onormal eller oförutsebar händelse, som Schwartz & von Halen rimligen inte kan hållas ansvarig för. Förseningar eller bristande prestationer från våra leverantörers sida, störningar på internet, störningar i el, störningar i e-posttrafik samt störningar eller förändringar i teknik som tillhandahålls av tredje part, transportsvårigheter, strejker, myndighetsåtgärder, förseningar i leverans, försumlighet av Schwartz & von Halens leverantörer och/eller tillverkare samt uppdragstagare, sjukdom hos personal, defekter i hjälp- eller transportmedel betraktas uttryckligen som force majeure.
11.3 I händelse av force majeure, förbehåller sig Schwartz & von Halen rätten att avbryta sina skyldigheter och har även rätt att helt eller delvis säga upp avtalet eller kräva att avtalets innehåll ändras på så sätt att genomförandet blir möjligt. Schwartz & von Halen är under inga som helst omständigheter skyldigt att betala böter eller ersättning.
11.4 Om Schwartz & von Halen redan delvis har fullgjort sina åtaganden vid inledningen av force majeure, eller endast delvis kan fullgöra sina åtaganden, har man rätt att fakturera den redan levererade delen eller den levererade delen separat och köparen är skyldig att betala denna faktura, som om det vore ett separat avtal. Detta gäller dock inte om den del som redan levererats eller levereras inte har något självständigt värde.

12. Ansvar
12.1 Schwartz & von Halen ansvarar inte för skador på fordon eller andra föremål som orsakats a felaktig användning av produkterna. Läs anvisningarna på förpackningen och/eller konsultera vår webbplats före användning.
12.2 Användning av lädergelen avråds starkt från på mockahandskarna, eftersom mockahandskar inte är lämpliga för detta. Detta står angivet på lädergelen samt på lädergelens produktsida. Schwartz & von Halen kan inte hållas ansvarigt för skador på mockahandskarna som orsakats av konsumentens användning av lädergel.

13.  Äganderättsförbehåll
13.1 Äganderätten till alla varor som säljs och levereras av Schwartz & von Halen till köparen stannar hos Schwartz & von Halen så länge som köparen inte har reglerat Schwartz & von Halens anspråk enligt avtalet eller tidigare eller efterföljande liknande avtal, så länge köparen ännu inte har fullgjort det arbete som utförts eller ska utföras enligt detta eller liknande avtal samt så länge köparen ännu inte har betalat Schwartz & von Halens fordringar på grund av underlåtenhet att fullgöra sådana skyldigheter, inklusive anspråk avseende böter, ränta och kostnader.
13.2 De varor som levereras av Schwartz & von Halen och som omfattas av äganderättsförbehåll får endast säljas vidare inom ramen för normal affärsverksamhet och får aldrig användas som betalningsmedel.
13.3 Köparen har inte rätt att pantsätta eller göra invändningar mot de varor som omfattas av äganderättsförbehåll.
13.4 Köparen ger redan nu ovillkorligt och oåterkalleligt tillstånd till Schwartz & von Halen, eller en tredje part som ska utses av Schwartz & von Halen, i alla fall där Schwartz & von Halen önskar utöva sin äganderätt, att beträda alla de platser där dess egendom finns och ta med de varor som finns där.
13.5 Om tredje part lägger beslag på de varor som levererats med äganderättsförbehåll eller önskar fastställa eller hävda rättigheter till dessa, är köparen skyldig att informera Schwartz & von Halen så snart som rimligen kan förväntas.
13.6 Köparen förbinder sig att försäkra och hålla försäkrade de under äganderättsförbehåll levererade varorna mot brand, explosion och vattenskador samt mot stöld och att tillhandahålla försäkringsbrevet för granskning på Schwartz & von Halens begäran.

14. Tillämplig lag/behörig domstol
14.1 Alla avtal regleras av nederländsk lag.
14.2 Tvister som härrör från ett avtal mellan Schwartz & von Halen och köparen, som inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse, kommer att avgöras av den behöriga domstolen inom distriktet Amsterdam, såvida inte Schwartz & von Halen föredrar att reglera tvisten vid den behöriga domstolen i köparens hemvist, och med undantag för de tvister som faller inom tingsdomarens behörighet.